українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Department of problems of modelling and reliability of human machine systems Department of problems of modelling and reliability of human machine systems

 

Завідувач - д.б.н. Григорян Рафік Давидович.

У відділі працюють 10 співробітників, з них 2 доктори наук, 2 кандидати наук.

Основні напрями наукової діяльності відділу:

-         розробка комп’ютерних моделей різнорів­невих (біофізичних, біохімічних та фізіологічних) процесів забезпечення діяльності людини;

-         розробка комп’ютерних технологій оці­нки психофізіологічного стану операто­рів комп’ютера та соціопсихо­фізіоло­гічних підходів для підвищення надійності людини-оператора. 

 Нині  співробітниками відділу виконуються фундаментальні дослідження за темою

"Розробка математичних моделей і комп’ютерної технології для дослідження та оптимізації умов надійного функціонування людини-оператора в нестабільному середовищі" (науковий керівник - д.б.н. Р.Д.Григорян).

 Найважливіші фундаментальні та прикладні результати:

-        запропоновано концепцію адаптивного до користувача комп’ютера;

-         розроблено теорію самоорганізації механізму децентралізованого адаптивного реагування організму на екзогенні подразники;

-         створено новий дослідницький інструмент у вигляді моделюючого комплексу на базі змінної кількості математичних моделей життєвих процесів, що розгор­таються на різних масштабах часу та організації (субклітинній, клітинній, попу­ляційній, систем органів), і програм зі своїми специфічними інтерфейсами ко­ристувача;

-         створено проблемно-орієнтовану базову модель та емпірично вивчено соціопси­хофізіологічні властивості користувача комп'ютера, структури його діяльності, особливості діалогової взаємодії з урахуванням психофізіологічної «вартості» адаптації до інформаційних навантажень;

-          установлено індивідуальний рівень оптимальної працездатності людини-опера­тора (ЛО). Знання діапазонів вегетативного балансу для різних типологічних груп (сангвініки, флегматики, меланхоліки, холерики) і відповідна їм ефектив­ність діяльності дозволяють більш точно індивідуалізувати керуючі колірні впливи;

-         розроблено оригінальні комп'ютерні технології:

а) для реалізації індивідуальних режимів психофізіологічної підтримки, розгру­зки зорового аналізатора, м'язової релаксації, зняття нервово-емоційної на­пруги;

б) для оптимізації проведення комп'ютерного психофізіологічного експериме­нту.

 Найважливіші розробки та впровадження:

 -         на базі кількісних математичних моделей кровообігу людини створена спеціа­льна інформаційна технологія для імітаційних досліджень та обчислювальної оптимізації режимів забезпечення надійного функціонування космонавтів та пі­лотів (впровадження – США); 

-         експериментальний зразок комп'ютерної системи «EFFECT» на базі байєсівсь­кого прогнозування ефективності діяльності ЛО за статичними і динамічними соціопсихофізіологічними характеристиками структури особистості. У тестових умовах досягнута висока ймовірність (80%) прогнозу. На базі методології біо­логічного зворотного зв’язку створено комп'ютерну дослідницьку систему «Цвет».

 Співробітниками відділу опубліковано 1 монографію та біля 70 наукових праць (в тому числі 18- за кордоном).

На початок сторінки> 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48