українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Department of software of automation of scientific researches Department of software of automation of scientific researches

 
 

Завідувач - д.т.н. Сініцин Ігор Петрович.

У відділі працюють 20 співробітників, з них 1 доктор наук, 5 кандидатів наук.

 

Основні напрями наукової діяльності відділу:

 •  інженерія якості прикладних програмних систем;

 •  методи та моделі експертно-аналітичної методоло­гії прийняття рішень;

 •  моделі захисту інформації в автоматизованих систе­мах;

 •  науково-методичні засади побудови та автоматиза­ції процесів сучасного програмно-цільового управління.

 Нині  співробітниками відділу виконуються фундаментальні дослідження за темами:

 •  "Розробка теоретичного фундаменту генеруючого програмування та інструмента­льних засобів його підтримки" (науковий керівник д.ф.-м.н., про­фесор К.М.Лавріщева).

 •  "Дослідження і розробка механізмів прийняття рішень в мультиагентних комп’ютерних системах" (науковий керівник д.ф.-м.н..Кукса А.І.).   

Найважливіші фундаментальні та прикладні результати:

 •  сформульовано сучасну парадигму якості програмних систем, у межах якої ство­рено та обґрунтовано інженерний підхід до керування якістю на ранніх етапах життєвого циклу цих систем;

 •  розроблено принципи, методи та моделі концептуально-компромісного форму­вання експертних рішень на грунті онтологічного дослідження різних точок зору на їх предметну область;

 •  запропоновано й досліджено систему критеріїв оцінки безпеки інформаційних технологій та принципи побудови інтегрованої моделі захисту інформації в ав­томатизованих системах;

 •  розроблено моделі процесів експертно-аналітичного прийняття рішень у межах парадигми стратегічного управління та запропоновано підхід до формування оптимальних планів реформування галузевої мережі об’єктів соціально-еконо­мічної інфраструктури;

 •  безпосередньо у відділі розроблено 15 методик та 20 стандартів у галузі інфор­маційних технологій, за участю співробітників відділу створено близько 40 на­ціональних та міжнародних стандартів;

 •  створено програмні засоби підтримки експертного прийняття рішень із здійснен­ням корпоративного моніторингу експертних знань;

 •  розроблено методичні матеріали з оцінки рівня захищеності інформації в АС, тес­тування засобів захисту інформації, а також проведення сертифікаційних випробувань та експертиз програмних засобів захисту інформації від несанкці­онованого доступу.

Найважливіші розробки та впровадження:

 • система підтримки прийняття рішень "Ексгрунт" - забезпечує вирішення задач експертизи в складних, слабоформалізованих сферах діяльності (соціально-по­літичні, економічні, науково-технічні і т.ін.)  (керівники розробки – В.Ю.Суслов, О.П.Ільїна);

 • апаратно-програмний комплекс "Захист" – забезпечує захист інформа­ції,локальних і мережних АРМ від несанкціонованого доступу з ідентифікацією користувачів електронними мікропроцесорними картками (керівники розробки – В.Ю.Суслов, О.А.Антонюк);

 •  система підтримки функцій управління науково-технічним розвитком "Граф" – за­безпечує автоматизацію підтримки процесу визначення пріоритетних напря­мів науково-технічного розвитку галузі, виділення переліку науково-технічних програм (НТП) за пріоритетними напрямами, формування структури і плану­вання виконання НТП (керівник розробки – В.Ю.Суслов);

 •  інформаційні системи автоматизації повсякденної діяльності управлінь МО Укра­їни та Генштабу ЗСУ (замовник– МО України; керівники розробки - В.Ю.Суслов, П.П.Ігнатенко). 

Співробітниками відділу опубліковано біля 80 наукових праць, серед яких 2 моно­графії та 1 навчальний посібник.

На початок сторінки > 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48