українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Department of the theory of computer calculations Department of the theory of computer calculations

 

Завідувач - д.ф.-м.н., професор Дорошенко Анатолій Юхимович.

У відділі працюють 15 співробітників, з них 2 доктори наук, 2 кандидати наук. 

Основні напрями наукової діяльності відділу:

  •  розробка та дослідження теоретичних мо­делей комп'ютерних обчислень з основних напрямків досліджень ІПС НАНУ;

  •   дослідження та розробка застосувань побудованих теоретичних моделей у перс­пективних ділянках систем високопродуктивної обробки даних та парале­льних обчислень. 

Нині  співробітниками відділу виконуються фундаментальні дослідження за темою

 "Розробка теорії та методології для сервісно-орієнтованого програмування висо­копродуктивних паралельних обчислень на Грід-cистемах" (науковий кері­вник д.ф.-м.н., професор А.Ю.Дорошенко). 

Найважливіші фундаментальні та прикладні результати:

  •  розроблено інтегровані координаційні алгеброалгоритмічні моделі, що ґрунту­ються на апараті систем алгоритмічних алгебр і теорії клонів. Розроблено роз­поділені гіперсхеми – координаційні моделі, що є різновидом граматик структу­рного проектування і призначені для проектування та синтезу класів парале­льних алгоритмів і програм.

  •  розроблено моделі та методи інтелектуалізації засобів перенацілюваної компіля­ції для мікропроцесорів цифрової обробки сигналів із довгим команд­ним словом. Для проведення ефективних оптимізуючих перетворень і настроюваної генерації коду запропонована формалізація внутрішнього по­дання алгоритму, системи перетворень і структури цільового мікропроцесора;

  •  запропоновано методи розробки ефективних паралельних програм для кластер­них архітектур при вирішенні задач моделювання і прогнозування регі­ональних атмосферних процесів. Запропоновано нові математичні моделі і чи­сельні методи ефективного вирішення комплексної задачі аналізу і прогнозу метеорологічних величин;

  •  розроблено методику застосуваннянейромережних технологій для здійснення високоефективної обробки інформації на рівні паралельної алгоритмічної реа­лізації обчислювальних систем та на рівні розподілених обчислювальних сис­тем, які вимагають істотного використання координаційних моделей. 

Найважливіші розробки та впровадження:

  •  система паралельних обчислень для оперативного і високоточного аналізу і прогнозування регіональних природних і техногенних процесів в атмосфері - забезпечує паралельну реалізацію ефективних чисельних методів і програмних засобів для оперативного вирішення задач прогнозування макро- та мезомас­штабних метеорологічних процесів, а також процесів забруднення повітря від постійно діючих і періодичних промислових джерел у широкому діапазоні про­сторових та часових масштабів з урахуванням рельєфу підстильної поверхні і стратифікації атмосфери (керівник розробки – А.Ю. Дорошенко). 

Співробітниками відділу опубліковано біля 100 наукових праць, серед яких 3 мо­нографії.

 

На початок сторінки> 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48