українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Requirements to the maintenance and article design Requirements to the maintenance and article design

У журналі "Проблеми програмування" публікуються наукові матеріали, які раніше не публікувалися в інших виданнях.
Мова статті: українська, російська, англійська. Обсяг 6-16 с.
Разом с надрукованим текстом статті необхідно подати в редакцію файли, які мають бути у форматі *.doc і підготовлені за допомогою текстового редактора Microsoft Word версії 6.0 і вище.
Автори можуть користуватися електронною поштою і також телефаксом для ділової переписки та передачі в редакцію текста статті та правки при коректурі. E-mail редакції: tsok@isofts.kiev.ua. FAX: +380 (44) 526-62-63, Телефон: 526-50-65.

1. Оформлення файлу з текстом статті.
При підготовці файлу використовуються: стиль нормальний (звичайний) або normal; шрифт Times New Roman, розмір шрифта 12 пт.; рядкова відстань одинарна; абзацний відступ 1,25 см. Формат паперу А4, поля документа – 2 см. Текст статті після анотації повинен бути оформлений у 2 колонки, ширина яких – 7,86 см, а пробіл між ними – 1,27 см.

Послідовність розположення та оформлення матеріалу статті.
УДК: індекс за універсальною десятковою класифікацією.
Автори: ініціали та прізвища авторів, курсив (світлий).
Заголовок 1 (назва доповіді): не містить абревіатур та строго відповідає змісту статті. Шрифт 15 пт, напівжирний, регістр верхній.
Анотація (мовою статті): 50-100 слів, не містить абревіатур, зрозумілих з контексту статті. Шрифт 10 пт, звичайний.
Ключові слова (мовою статті): не більше10 слів, не містить абревіатур, зрозумілих з контексту статті, подаються в називному відмінку, розділені комами. Шрифт 10 пт, звичайний.
Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 14 пт, напівжирний; абзац із центральним вирівнюванням, без переносів. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац не виділяються і проходять першим реченням текстового абзацу, шрифт 12 пт, напівжирний.
Основний текст статті, який має такі необхідні елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
• формулювання цілей статті (постановка задачі);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку;
• подяка (за наявності).
Формули мають бути набрані в редакторі формул Microsoft Equation Editor 2.0 і вище.
Рисунки мають бути створені вбудованим редактором Word Picture або експортовані з прикладних програм Windows у графічних форматах (bmp, pcx, gif, tif). Розташування рисунків на сторінці по центру. Підрисуночний текст центрований.
Таблиці мають бути підготовлені стандартним вбудованим в Word інструментарієм “Таблиця”.
Література: нумерований список джерел згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, шрифт 11 пт.
Література англійською мовою (References): список використовуваних джерел згідно Harvard Style. Джерела з заголовками на латиниці наводяться без перекладу. Для літератури джерел на мовах, що не використовують латинський алфавіт, необхідно забезпечити переведення назв джерел і вказати після них у дужках мову оригіналу. Прізвища та ініціали авторів, слід транслітерувати за правилами як для закордонного паспорта. Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з вимогами Harvard Style наведені в багатьох публікаціях, наприклад, за електронною адресою http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf
Дані про авторів: мають починатися рядком “Про авторів:”, напівжирний курсив. Далі вказуються для кожного з авторів ПІБ повністю, наукове звання, посада, адреса, кількість публікацій в українських виданнях (приблизна), кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизна), індекс Гірша (за наявності), обов’язково номер ORCID (сайт ORCID http://orcid.org/).
Дані про місце роботи авторів: починаються рядком “Місце роботи авторів:”, далі вказуються місце роботи, адреса, телефон, факс, електронна пошта, контактний телефон.

2. Оформлення файлу з анотаціями.
Файл з анотаціями містить інформацію двома мовами та має бути оформлений у дві колонки: УДК; назва статті; прізвища та ініціали авторів; текст анотації, ключові слова
Вимоги до анотації англійською мовою:обсяг від 100 до 250 слів, інформативність, оригінальність (не є калькою української або російськомовної анотації), змістовність (відображає основний зміст статті і результати досліджень), структурованість (дотримується логіки опису результатів в статті).

Примітка: Підписний індекс журналу "Проблеми програмування" – 90853.
 

 На початок  сторінки>   

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48